“ગાંધીનું રામરાજ્ય” – તુષાર ગાંધી

વક્તા : શ્રી તુષાર ગાંધી
લેખક, ગાંધીજીના પ્રપૌત્ર
 તારીખ : ૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, રવિવાર
સમય : સાંજે ૫ થી ૭ વાગ્યે
ભાષા : ગુજરાતી


Follow |   Share

Zoom મીટિંગમાં જોડાવાની લિંક:https://us02web.zoom.us/j/85142444412?pwd=Q0FkWHFEa0h6N2RtSlhFTk42TzJXZz09

Meeting ID: 851 4244 4412               Passcode: TG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s