વેનલીડો -સ્વરક્ષણની પ્રાથમિક તાલીમ

તાલીમનું આયોજન શૈશવ સંસ્થાના આંતરરાષ્ટ્રીય સર્ટિફીકેટ ધરાવતી બહેનો દ્વારા આ તાલીમ આપવામાં આવશે. આ તાલીમ ગ્રાસરૂટ પર કામ કરતી કોઈ બહેન, ગ્રામ્ય - શહેર વિસ્તારની કોઈપણ બહેન અને દીકરીઓથી માંડીને કોઈપણ સ્તરે કામ કરતી કોઈપણ બહેન અને દીકરીઓ માટે ઉપયોગી છે.